Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (2017)


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Vanhempainyhdistys ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

- herättää ja ylläpitää yhteistyöhenkeä Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa oppilaiden,

heidän vanhempiensa ja huoltajiensa, opettajien ja henkilökunnan keskuudessa,

- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään,

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii yhteistyössä oppilaiden, heidän vanhempiensa ja huoltajiensa, opettajien, henkilökunnan, entisten oppilaiden ja koulun johtokunnan kanssa,

- edistää ja tukee oppilaiden harrastustoimintaa, luokkien vanhempainryhmien työtä sekä koulun traditioita,

- käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita,

- järjestää neuvottelu-, keskustelu-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää rahavarojen kartuttamiseksi tarkoitettuja huvi- virkistystapahtumia ja arpajaisia sekä pyrkiä saamaan varoja julkisista avustuksista.


3 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat, opettajat, henkilökunnan jäsenet tai muutoin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous ja jäsenmaksun suorittamisen ajankohdasta ja kantotavasta päättää hallitus. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen.


4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, mikäli rehtori ei ole hallituksen vuosikokouksessa valittu jäsen.

Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikaudet alkavat ja päättyvät vuosikokouksiin. Hallituksen jäsenistä, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa valiokuntia, jaostoja, toimikuntia sekä työryhmiä ja ottaa näihin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta määrättyjen tehtävien hoitamista varten.


5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen määräämään muun toimihenkilön kanssa.

Hallitus voi määrätä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


6 § Tilit ja toimintakausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.4. – 31.3.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai koulun lehdessä tai koulun internetsivuilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni, näin myös kunniajäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.


9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta,

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä,

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.
TIETOSUOJASELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ

NIMI: Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun vanhempainyhdistys

OSOITE: Isonnevantie 8, 00320 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT: Puheenjohtaja Kari Elomäki (ke ät iki.fi)

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

NIMI: Rahastonhoitaja Mikko Oikarinen (mikko ät oikarinen.net)

3. REKISTERIN NIMI

Yhdistyksen henkilötietorekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietoja ovat jäsenmaksun ja/tai lahjoituksen maksaneiden nimet pankin järjestelmässä ja luokkien yhteyshenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Nimet saadaan henkilöiltä itseltään heidän suorittaessa jäsenmaksun tai ilmoittaessa itse tietonsa luokan yhteyshenkilöksi.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulospäin. Luokkien yhteyshenkilöiden tietoja käytetään vain luokkien ja yhdistyksen väliseen tietojenvaihtoon.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Jäsenmaksun suorittaneiden tiedot ovat suojattuna pankin järjestelmässä pankkitunnusten takana.